Dodano: 7 kwietnia 2017
pobrane (1) logo_PFRON_2011_r małe

„Być aktywnym, być z innymi, współprzeżywać chwile”

– podsuwanie działań realizowanych przez Uczestników projektu „Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację” współfinansowanego przez PFRON

 

             Od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2017 roku w naszym Stowarzyszeniu realizowany był projekt „Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację” współfinansowany przez PFRON. W pierwszym okresie realizacji projektu (od 05.01.2015 roku do 31.03.2016 roku) uczestniczyło w nim 6. osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, w drugim okresie (od 01.04.2016 roku do 31.03.2017 roku) liczba ta wzrosła do 8.

            Działania w projekcie miały charakter kompleksowy. Uczestnicy brali udział w terapii zajęciowej, logopedycznej, psychologicznej i fizjoterapeutycznej. Owe wielostronne oddziaływania przyniosły owocne rezultaty. Mimo licznych zaburzeń w ogólnym funkcjonowaniu Uczestników, które wynikają z ich niepełnosprawności, osiągnięto założone cele. Za główne zadanie przyjęto zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach funkcjonowania: sfera społeczna, poznawcza, psychiczna i ruchowa. Zespół diagnostyczno – terapeutyczny złożony z terapeuty zajęciowego, psychologa, logopedy i fizjoterapeuty na podstawie obserwacji Uczestników oraz wyników ewaluacji programów terapeutycznych, stawiał takie zadania, które służyć miały poprawie ich funkcjonowania. Skupiono się przede wszystkim na rozwijaniu tych umiejętności, które niezbędne są do codziennego życia.

            Dzięki odpowiednio planowanej terapii każdy z poszczególnych uczestników miał szansę na zaspokojenie potrzeby sprawczości, przebywania w grupie społecznej i aktywnego działania. Dzięki zajęciom z logopedą uczestnicy rozwinęli umiejętności komunikowania się z otoczeniem – dobierano dla nich odpowiednie systemy komunikacji (symbole PCS, piktogramy, symbole przestrzenno – dotykowe) oraz zapobiegano regresowi w obszarze umiejętności związanych z jedzeniem. Zajęcia z psychologiem zmniejszały niepożądane stany emocjonalne poprzez stosowanie metod relaksacyjnych i rozmowy terapeutycznej oraz pobudzały wychowanków do aktywnego współdziałania w grupie. Zajęcia z fizjoterapeutą spowodowały większą aktywność ruchową uczestników na miarę ich indywidualnych możliwości oraz miały na celu zapobieganie deformacjom. To z kolei umożliwiało im uczenie się innych umiejętności (komunikacyjnych, samoobsługowych, porządkowych, adaptacyjnych) w warunkach jak najbardziej optymalnych, bez poczucia dyskomfortu i bólu. Z kolei codzienny rytm terapii zajęciowej zaspokajał poczucie bezpieczeństwa i stanowił fundament do wszelkiego rodzaju celowych działań (artystycznych, porządkowych, samoobsługowych). Uczestnicy mieli codzienny aktywny kontakt z innymi, co zaspakajało ich potrzebę przynależności i więzi.

            W każdym działaniu proponowanym osobom z niepełnosprawnością intelektualną na pierwszym miejscu stawiano sferę społeczną. Nikt nie może zostać skazany na życie w samotności z powodu niepełnosprawności. Należy robić wszystko, aby umożliwić każdemu aktywny kontakt ze światem. Bowiem, cytując Vinet’a Alexandre’a: „Człowiek potrzebuje człowieka, żeby być człowiekiem”. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim życie z dala od ludzi zuboża ich aktywność i prowadzi do rozwoju niepożądanych zachowań (autostymulacji, stereotypii).   

            Zrealizowany w Stowarzyszeniu projekt stanowi dowód na to, że każdy bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności jest w stanie wciąż się rozwijać i wciąż na nowo nas zaskakiwać. Żaden sukces nie przynosi satysfakcji i radości, jeżeli przeżywany jest w samotności. Grupa, w której przebywali uczestnicy, stanowiła dla nich „miniaturę społeczeństwa”, wzbogacała ich świat wrażeń i doznań płynących z kontaktu z drugim człowiekiem.         

            Zapraszamy do galerii zdjęć przedstawiających ostatnie działania grupy projektowej, w tym zajęcia z rodzicami/opiekunami prawnymi podsumowujące osiągnięcia Uczestników.

Alina Dobrzańska

(koordynator projektu)

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam