Dodano: 13 września 2017

Na Radzie Programowej OREW z dnia 1.IX.2017 przyjęto do realizacji "Procedury postępowania w sytuacjach trudnych".

 

Jadwiga Marzjan

Przewodnicząca Zarządu Koła

Dyrektor OREW 

 

OŚRODEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY W BISKUPCU

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
WYCHOWANKÓW W PLACÓWCE

Spis treści:

1. Procedura postępowania Kadry OREW (nauczyciela/ specjalisty/ opiekuna)
w razie wypadku na terenie placówki lub w trakcie wycieczki.

 

2. Procedura postępowania kadry OREW (nauczyciela, specjalisty, opiekuna)
w przypadku pojawienia się zachowania trudnego u wychowanka.

 

3. Procedura postępowania Kadry OREW (nauczyciela/ specjalisty/ opiekuna)
w przypadku kradzieży na terenie placówki.

 

4.  Procedura postępowania kadry OREW (nauczyciela, specjalisty, opiekuna)
w przypadku zaobserwowania u wychowanka uszkodzenia ciała (siniaki, zadrapania, skaleczenia).

 

5.  Procedura postępowania kadry OREW (nauczyciela, specjalisty, opiekuna)
w przypadku odbierania dziecka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/ środków psychoaktywnych.

 

6. Procedura postępowania kadry OREW (nauczyciela, specjalisty, opiekuna)
w sytuacji nieodebrania dziecka z placówki.

 

Procedura postępowania kadry OREW (nauczyciela/ specjalisty/ opiekuna) w razie wypadku na terenie placówki lub w trakcie wycieczki.

 

 1. Nauczyciel/ specjalista /opiekun, który otrzymał wiadomość o wypadku wychowanka niezwłocznie:

– zapewnia poszkodowanemu opiekę i zawiadamia pielęgniarkę, która udziela poszkodowanemu pomocy przedlekarskiej;
– w razie potrzeby pielęgniarka wzywa pogotowie medyczne;

– zabezpiecza miejsce wypadku;

– powiadamia wicedyrektora/dyrektora placówki  o zaistniałym wypadku.

W razie nieobecności pielęgniarki wszystkie w/w czynności wykonuje nauczyciel/specjalista/opiekun.

 

 1. Pielęgniarka powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego. Po przybyciu rodziców (opiekunów prawnych) przejmują oni opiekę nad poszkodowanym uczniem. W czasie nieobecności pielęgniarki czynności te wykonuje nauczyciel zespołu, w którym przebywa poszkodowany lub inny upoważniony przez wicedyrektora/ dyrektora pracownik placówki.

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności przewiezienia poszkodowanego wychowanka do szpitala, przy nieobecności rodziców (opiekunów prawnych) opiekę nad nim przejmuje nauczyciel zespołu, w którym przebywa poszkodowany lub inny upoważniony przez wicedyrektora/ dyrektora pracownik placówki.

 

 1. W razie wypadku wychowanka podczas wycieczki, kierownik wycieczki lub upoważniony przez niego opiekun niezwłocznie:

 

– udziela poszkodowanemu wychowankowi pierwszej pomocy i zapewnia mu opiekę, w szczególności wzywa pogotowie medyczne,

– powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka

– w przypadku konieczności pozostawienia wychowanka w szpitalu, do momentu przybycia rodziców (prawnych opiekunów) opiekę nad wychowankiem sprawuje jeden z opiekunów wycieczki

– powiadamia dyrektora/vicedyrektora placówki o zaistniałym wypadku,

– po powrocie z wycieczki powiadamia pracownika służb bhp.

 

 1. Wicedyrektor/dyrektor placówki lub upoważniony przez niego nauczyciel na najbliższym posiedzeniu Rady Programowej, przedstawia okoliczności i przyczyny wypadku oraz informuje nauczycieli o zastosowanych środkach profilaktycznych.

 

 1. Nauczyciel/specjalista/opiekun wypadek dokumentuje wpisem w zeszyt obserwacji podając datę i godzinę powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka o wypadku.

 

– przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie) po udzieleniu pierwszej pomocy wychowankowi powiadamiający o zdarzeniu ustala z rodzicem: potrzebę wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego przybycia rodzica (prawnego opiekuna) do placówki. Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w zeszycie obserwacji.

 

Procedura postępowania kadry ( nauczyciela/ specjalisty/ opiekuna ) w przypadku pojawienia się zachowania trudnego u wychowanka.

 

1. Nauczyciel/ specjalista /opiekun wydaje krótki komunikat (np. „nic się nie dzieje”,  „uspokój się”, „usiądź”) – adekwatnie do potrzeb wychowanka.

 

2. Jeśli wychowanek kontynuuje trudne zachowania, nauczyciel/ specjalista  / opiekun, prosi o pomoc inne osoby i informuje pielęgniarkę o sytuacji wystąpienia zachowania trudnego.

 

3. Nauczyciel/ specjalista/ opiekun zapewnia bezpieczeństwo wychowankowi oraz rówieśnikom w zespole odizolowując go od grupy (wyprowadzenie do pokoju wyciszeń / gabinetu pielęgniarki, w którym pozostaje pod opieką nauczyciela/ specjalisty/opiekuna  bądź zajęcia miejsca wyznaczonego w sali) lub wyprowadza pozostałych wychowanków do innych pomieszczeń

 

4. Nauczyciel / specjalista / opiekun udziela wsparcia manualnego w przyjęciu pozycji siedzącej bądź leżącej.

 

5. Jeśli wychowanek tego wymaga ze względu na bezpieczeństwo, nauczyciel / specjalista / opiekun przytrzymuje ręce i nogi wychowanka w pozycji siedzącej, stojącej bądź leżącej. Adekwatnie do potrzeb, wychowanek jest przykryty kocem dociążającym, bądź jest przytrzymany poduszką, sakwą, materacem z pominięciem szyi, głowy.

 

6. Nauczyciel/ specjalista/ opiekun informuje dyrektora, wicedyrektora, psychologa. W razie potrzeby pielęgniarka kontaktuje się z lekarzem psychiatrą.

 

7. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pielęgniarka / nauczyciel / specjalista / opiekun wzywa pogotowie ratunkowe.

 

– Jeżeli jest to możliwe jedna z osób  informuje o zachowaniu trudnym dyrektora a druga osoba wzywa pogotowie ratunkowe.

 

7. Jeśli zachowanie trudne występuje w busie, to kierowca niezwłocznie zatrzymuje bus i postępuje zgodnie z  przyjętą procedurą.

 

8. Nauczyciel / specjalista / opiekun zawiadamia telefonicznie rodziców wychowanka o pojawieniu się zachowania trudnego, wezwaniu pogotowia ratunkowego. W razie potrzeby prosi o osobisty kontakt na terenie placówki.

 

9. Nauczyciel / specjalista / opiekun / pielęgniarka sporządza notatkę o wystąpieniu i przebiegu sytuacji trudnej w zeszycie obserwacji / dokumentacji medycznej.

 

Procedura postępowania kadry OREW (nauczyciela/ specjalisty/ opiekuna) w przypadku kradzieży na terenie placówki.

 

 1. Osoba stwierdzająca fakt kradzieży na terenie placówki ma obowiązek powiadomić nauczyciela danego zespołu natychmiast po stwierdzeniu tego faktu.

 

 1. Nauczyciel prowadzący zespół przerywa zajęcia i przeprowadza akcję ,,Szukam”:

– przeprowadzenie przeszukania (np.wychowankowie opróżniają kieszenie) pamiętajmy, że sami nie możemy przeszukiwać. To należy do obowiązków policji!

– przeprowadzenie rozmowy nauczyciela z grupą (poinformowanie o możliwych konsekwencjach czynu).

 

 1. W przypadku znalezienia rzeczy nauczyciel:

– powiadamia psychologa,

– psycholog przeprowadza rozmowę z podopiecznym sprawcą kradzieży.

 

 1. W przypadku ustalenia sprawcy kradzieży następuje:

– rozmowa nauczyciela, psychologa ze sprawcą kradzieży

– powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) sprawcy i rozmowa z nimi

– zadośćuczynienie pokrzywdzonemu (zwrot przedmiotów, przeprosiny).

 

 1. W przypadku nieznalezienia skradzionej rzeczy i trudności z ustaleniem sprawcy:

– nauczyciel powiadamia psychologa oraz dyrektora placówki

– psycholog spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia rodziców poszkodowanego.

 

 1. W przypadku kradzieży dokonanej przez wychowanka o powiadomieniu policji decyduje dyrektor OREW.

 

 Procedura postępowania kadry OREW (nauczyciela, specjalisty, opiekuna) w przypadku zaobserwowania u wychowanka uszkodzenia ciała  (siniaki, zadrapania, skaleczenia)/symptomów skrzywdzenia dziecka.

 

1.  Nauczyciel / specjalista /opiekun pyta wychowanka ,,co się stało”.

2. Nauczyciel / specjalista /opiekun zgłasza zaobserwowane symptomy oraz uzyskane od wychowanka informacje pielęgniarce, wicedyrektorowi/dyrektorowi placówki.

3. Wicedyrektor/ dyrektor placówki, pielęgniarka podejmują decyzję o potrzebie diagnozy lekarskiej.

4.Wicedyrektor/ dyrektor placówki /psycholog przeprowadza rozmowę z rodzicem/opiekunem prawnym wychowanka.

5. Wicedyrektor/ dyrektor placówki zawiadamia telefonicznie lub pisemnie (w zależności od sytuacji) MOPS/GOPS i/lub policję.

6. Nauczyciel/specjalista odnotowuje obserwacje w karcie obserwacji.

7. Wicedyrektor placówki, psycholog sporządza notatkę służbową.

 

 Procedura postępowania kadry OREW (nauczyciela, specjalisty, opiekuna) w przypadku odbierania dziecka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/środków psychoaktywnych.

 

1. W przypadku zaobserwowania zachowania wskazującego na nietrzeźwość bądź bycie pod wpływem środków psychoaktywnych opiekuna/ rodzica odbierającego dziecko z placówki bądź z busa nauczyciel/ specjalista/ opiekun kontaktuje się z wicedyrektorem/dyrektorem placówki w celu ustalenia dalszego postępowania.

 

2. Zgodnie z ustaleniami wicedyrektor/ dyrektor placówki lub wyznaczona przez niego osoba kontaktuje się z innymi członkami rodziny lub innymi upoważnionymi do opieki osobami, które mogłyby przejąć opiekę nad wychowankiem.

 

3. W sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki przez w/w osoby wicedyrektor/ dyrektor placówki organizuje krótkotrwałe zastępstwo w opiece.

 

4. Nauczyciel/ specjalista/ opiekun pozostaje z wychowankiem do momentu przyjęcia opieki przez inne wyznaczone przez wicedyrektora/dyrektora placówki  osoby.

 

5.Wicedyrektor/ dyrektor placówki zawiadamia telefonicznie lub pisemnie (w zależności od sytuacji) MOPS/GOPS i/lub policję.

 

6. Nauczyciel/specjalista odnotowuje obserwacje w karcie obserwacji.

 

7. Wicedyrektor placówki, psycholog sporządza notatkę służbową.

 

Procedura postępowania kadry OREW (nauczyciela, specjalisty, opiekuna) w sytuacji nieodebrania dziecka z placówki / busa

 

 1.W przypadku nieodebrania dziecka z placówki/ busa przez opiekuna/ rodzica

nauczyciel/ specjalista/ opiekun kontaktuje się z wicedyrektorem/dyrektorem placówki w celu ustalenia dalszego postępowania.

 

2. Zgodnie z ustaleniami wicedyrektor/ dyrektor placówki lub wyznaczona przez niego osoba kontaktuje się z innymi członkami rodziny lub innymi upoważnionymi do opieki osobami, które mogłyby przejąć opiekę nad wychowankiem.

 

3. W sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki przez w/w osoby wicedyrektor/ dyrektor placówki organizuje krótkotrwałe zastępstwo w opiece.

 

4. Nauczyciel/opiekun pozostaje z wychowankiem do momentu przyjęcia opieki przez inne wyznaczone przez wicedyrektora/dyrektora placówki  osoby.

 

5. Po uzyskaniu kontaktu z rodzicem/ opiekunem prawnym wicedyrektor/ dyrektor placówki wyjaśnia przyczyny zaistniałej sytuacji i ustala strategię postepowania w takich sytuacjach i możliwości ich uniknięcia.

 

6.Wicedyrektor placówki, psycholog sporządza notatkę służbową.

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam