Dodano: 15 września 2018

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Biskupcu realizuje inwestycję pn.: Przebudowa, rozbudowa oraz zakup wyposażenia na potrzeby stolarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu.

 

Przedmiotem projektu jest:

poprawa warunków pracy i rehabilitacji osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez rozbudowę Działu Stolarskiego ZAZ w Biskupcu, wraz z remontem przestrzeni socjalnej, unowocześnieniem parku maszynowego, poprawą warunków higieniczno-sanitarnych oraz zagospodarowaniem terenu pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu planuje się min:

– powiększenie hali produkcyjnej, w tym rozebranie ściany nośnej i powiększenie pomieszczenia hali w celu zwiększenia bezpieczeństwa i warunków pracy;

– powiększenie pracowni do pracy z ploterem CNC i laserowym poprzez rozbudowę;

– zwiększenie powierzchni socjalnej i zapewnienie normowej wielkości szatni;

– remont pomieszczeń sanitarnych (WC, natryski);

– remont i przebudowa kotłowni;

– wymiana instalacji wyciągowej i wentylacyjnej stolarni;

– remont instalacji sanitarnych, wodociągowych, grzewczych i elektrycznych, w tym zastosowanie energooszczędnych rozwiązań;

– zagospodarowanie terenu wokół budynku;

– zakup wyposażenia (ploter i pilarka) dostosowanych do możliwości osób niepełnosprawnych;

– utworzenie sali rehabilitacyjnej;

– monitoring obiektu.

 

Głównym celem projektu jest:

Poprawa jakości i dostępności infrastruktury rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę i poprawę warunków Stolarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu

Cele szczegółowe planowane do osiągniecia poprzez realizację projektu:

– Zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych u 100 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną objętych rehabilitacją na terenie Stolarni ZAZ.

– Zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez rehabilitację zawodową w obiekcie przystosowanym do potrzeb i możliwości ONI

– Zwiększenie kompleksowości wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

realizowane poprzez rozbudowę i wyposażenie stolarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu

 

Dofinansowanie:

Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji:  1 289 748,97 zł

Dofinansowanie ze środków RPO WiM na lata 2014-2020:  1 040 587,00 zł

 

Dofinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami – obszar E – 165 971,16 zł

 

Terminy realizacji projektu:

28.12.2017r. – podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków RPO WiM na lata 2014 -2020

19.09.2018r. – podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami – obszar E

02.07.2018r. – podpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane

09.07.2018r. – rzeczowe rozpoczęcie realizacji inwestycji

31.12.2018r. – rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji

21.01.2019r. – dokonanie odbioru obiektu

22.02.2019r. – termin finansowego zakończenia realizacji projektu

28.03.2018r. – termin zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam