SUKCESY 2013 – WYRÓŻNIENIE DLA OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W BISKUPCU – KATEGORIA PROMOCJA
Dodano: 2 kwietnia 2014

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest nowoczesną, niepubliczną, specjalistyczną placówką specjalną pracującą według najnowszych standardów pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie proponowanych w Polsce i Europie.

Kadra merytoryczna pracująca w OREW uczestniczy w procesie ustawicznego dokształcania. Zajęcia z wychowankami prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod i nowatorskich programów oraz z zastosowaniem pomocy wysokiej technologii, co zapewnia wychowankom wysoki poziom nabywania wiadomości i umiejętności określonych w odpowiednich podstawach programowych.

 

Misją Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Biskupcu jest dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka niepełnosprawnego intelektualnie i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości.

W bezpiecznej, przyjaznej placówce, dobrze wykwalifikowana, twórcza kadra umożliwia wychowankom niepełnosprawnym intelektualnie wszechstronny rozwój, przygotowuje ich do możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jesteśmy otwarci na współpracę.

Ośrodek zapewnia:

– edukację i rewalidację dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi    niepełnosprawnościami (3-25 roku życia)

– wczesne wspomaganie i usprawnianie rozwoju dziecka (0- 7rok życia)

– rehabilitację i opiekę medyczną .

 

OREW jest jedyną tego typu placówką w powiecie olsztyńskim i jedną z kilku w województwie warmińsko – mazurskim. Do OREW uczęszcza 60. dzieci i młodzieży. Wychowankowie dowożeni są z 8 gmin, 5 powiatów województwa warmińsko – mazurskiego.  Wczesnym wspomaganiem i usprawnianiem rozwoju obejmujemy ok 80 dzieci.

  

OREW prowadzi liczne, nowatorskie formy działalności artystycznej i sportowej ( Zespół muzyczny „Dobre Nutki”, Teatr terapeutyczny „ Chochliki" , Teatr terapeutyczny  Kłobuczki” , Program rozwijania zdolności plastycznych oraz pracy terapeutycznej w oparciu o sztukę – ” Kolorowe ścieżki”, Nowatorski program zajęć z wychowania fizycznego dla wychowanków poruszających się na wózkach). Wychowankowie korzystają z alternatywnych i wspomagających  form komunikacji adekwatnie do swoich potrzeb i możliwości, z zastosowaniem pomocy komunikacyjnych wysokiej technologii.

Ośrodek zapewnia także wypoczynek i rekreację, naukę poprzez różne formy wyjazdowe  (zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne , wycieczki, letniska, zimowiska)

W OREW zatrudniony jest zespół specjalistów:

psycholodzy o specjalności klinicznej, pedagog (tyflopedagog), surdopedagog,  logopedzi, neurologopedzi, muzykoterapeuta, oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci, lekarze (specjaliści: medycyny rodzinnej – pediatrii, neurologii dziecięcej, psychiatrii dzieci i młodzieży, rehabilitacji medycznej), pielęgniarki

Nasi specjaliści zapraszani są na ogólnopolskie konferencje, gdzie dzielą się swoimi osiągnięciami z dziedziny psychologii, pedagogiki i logopedii z nauczycielami i specjalistami zatrudnianymi w tego typu placówkach specjalnych w Polsce. Dorobek OREW został zaprezentowany między innymi na ogólnopolskiej konferencji w Gdańsku – prezentacje na temat komunikacji niewerbalnej oraz nowatorskich form pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w OREW Biskupiec reprezentowały: psycholog Jadwiga Trochimczyk i neurologopedia Iwona Dajnowska.

Z okazji Jubileuszu 15 – lecia OREW i Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w PSOUU Koło w Biskupcu w dniu 13.06.2013r zorganizowano wojewódzką konferencję oraz debatę społeczną na temat: „Rola Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Biskupcu w promowaniu postaw godności osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku lokalnym”

W 2013 roku ukazała się książka Barbary Abramowskiej „Taka dobra historia … ciąg dalszy” z okazji jubileuszu 50 – lecia ogólnopolskiej organizacji PSOUU, gdzie zamieszczono rozmowę z Jadwigą Marzjan- Przewodniczącą biskupieckiego Koła PSOUU, dyrektorem OREW w Biskupcu pod hasłem przewodnim: „Nie widzę zła wokół siebie”

25 października 2013 r. w Warszawie Srebrnym Krzyżem Zasługi została odznaczona Pani Jadwiga Marzjan – Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu. Odznaczenie przyznano „za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”

W październiku 2013 roku Pani Jadwiga Trochimczyk, psycholog, wicedyrektor OREW została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

OREW aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, włącza się w działania systemowe dotyczące osób niepełnosprawnych na poziomie ogólnopolskim.

      Zapraszani jesteśmy jako eksperci do:

  • Opracowywania Strategii Rozwoju Oświaty na terenie Powiatu Olsztyńskiego ds. Edukacji na   lata 2010 – 2020 (do zespołu zostały zaproszone dyrektor i wicedyrektor OREW)
  • Opracowywania Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Olsztyńskiego z

     organizacjami pozarządowymi na lata 2011 – 2015

  • Konsultacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego województwa warmińsko – 

      Mazurskiego do roku 2025

  • Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego ( dyrektor OREW)
  • Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych (Członek Rady – dyrektor OREW)
  • Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (członek Rady – pracownik administracyjno – biurowy)
  • Forum Rodziców  przy MEN – Dyrektor OREW  otrzymała rekomendację do prac w Forum

     od PFON (Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych) skupiających organizacje     pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce)

W roku szkolnym 2013/2014 OREW osiągnął bardzo wysoki poziom w zakresie spełniania wymagania: Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Jadwiga Trochimczyk

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam