Zapytanie ofertowe na: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz rozbudowie budynku służącego rehabilitacji społeczno – zawodowej wraz z zakupem i dostawą wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Przebudowa, rozbudowa oraz zakup wyposażenia na potrzeby stolarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu’’ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Dodano: 8 maja 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 2/9.2/PSONI/2018. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 08.05.2018 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu
ul Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec;
nie później niż do dnia 23 maja 2018r.  do godziny 15.00

Zapytanie ofertowe 2-9.2-PSONI-2018

Załącznik_1_formularz_ofertowy

Załącznik_2_oswiadczenie_ o_ grupie_kapitałowej

Załącznik_3_oswiadczenie_ o_ wykluczeniu

Załącznik_4_wzor_umowy

Załącznik_5_ wykaz_usług

Załącznik_nr 6_dokumentacja_budowlana

Załącznik_nr7_zestawienie_maszyn_urządzeń

Informacja z dnia 03.06.2018
Pragniemy poinformować, że ogłoszenie wyników postępowania nr 2/9.2/PSONI/2018 zostało przesunięte na 8 czerwiec 2018. W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty spełniające kryteria formalne. Obie oferty przekraczają alokację środków zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zadania. Przedłużona ocena ofert wynika z konieczności zweryfikowania przez Zamawiającego możliwości zwiększenia alokacji środków przeznaczonych na realizację inwestycji.
 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam