Zapytanie ofertowe na: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz rozbudowie budynku służącego rehabilitacji społeczno – zawodowej wraz z zakupem i dostawą wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Przebudowa, rozbudowa oraz zakup wyposażenia na potrzeby stolarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu’’ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Dodano: 10 kwietnia 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 1/9.2/PSONI/2018. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 10.04.2018 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Ogłoszenie zmieniono 19.04.2018: Ogłoszenie zostało uzupełnione o Odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2018, a także o załączniki nr 8 i 9.Zmieniono termin składania ofert do dnia 30 kwietnia 2018 do godziny 12.00. Pozostałe warunki i treść ogłoszenia pozostały bez zmian.
Ogłoszenie zmieniono 23.04.2018: Ogłoszenie zostało uzupełnione o Odpowiedzi na pytania z dnia 23.04.2018, a także załącznik nr 10. Pozostałe warunki i treść ogłoszenia pozostały bez zmian.
Ogłoszenie zmieniono 25.04.2018: Ogłoszenie zostało uzupełnione o Odpowiedzi na pytania z dnia 25.04.2018. Pozostałe warunki i treść ogłoszenia pozostały bez zmian.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu
ul Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec;
nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018r.  do godziny 12.00

Zapytanie ofertowe 1.9.2.PSONI.2018

Załącznik_1_formularz_ofertowy

Załącznik_2_oswiadczenie_ o_ grupie_kapitałowej

Załącznik_3_oswiadczenie_ o_ wykluczeniu

Załącznik_4_wzor_umowy

Załącznik_5_ wykaz_usług

Załącznika nr 6 dokumentacja projektowa

Załącznik_nr_7_zestawienie_maszyn_urządzeń

Załącznik nr 8 – projekt budowlany

Załącznik nr 9 – projekt pliki dwg

Odpowiedzi na pytania nr 1

Odpowiedzi na pytania nr 2

Załącznik nr 10 – projekt pliki dwg

Odpowiedzi na pytania nr 3

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam