ZAPYTANIE OFERTOWE: Wybór dietetyka świadczącego wsparcie w ramach projektu „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Dodano: 17 czerwca 2019

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 2/11.2.3/PSONI/2019. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 16.06.2019 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190852
Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia 24 czerwca 2019r. do godz. 23:59

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru dietetyka 2019.06.16

Załącznik nr 1 Wzór oferty

Załącznik nr 2 zestawienie

Załącznik nr 3 oświadczenie

 Informacja o wybranym wykonawcy:
W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta. spełniająca kryteria określone przez Zamawiającego. Wybrano wykonawcę:
Mazuryy, Kinga Karalus
ul Wyspiańskiego 5
12-100 Szczytno
Cena za przedmiot zamówienia: 6600,00zł

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam