Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Ośrodek   przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy  rehabilitacyjno- edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do  wieku

i stanu psychofizycznego.

Ośrodek zapewnia:

 •   dzienny  pobyt dziecka (3-25 lat)
 •   wczesne wspomaganie i usprawnianie rozwoju dziecka( 0- 7lata ) 

 

Ośrodek umożliwia dzieciom  niepełnosprawnym spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, terapię w grupie i zajęcia indywidualne,  kontakt z rówieśnikami , kontakt z szerszym środowiskiem społecznym,  rehabilitację , rekreację , odpoczynek i relaks.

 

Główny cel OREW wg Statutu OREW paragraf 4 ustęp 1

 • uzyskiwanie przez  naszych wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych

 

Cele szczegółowe wg Statutu OREW paragraf 4 ustęp 2

 • poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;
 • poprawa sprawności ruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu;
 • poprawa sprawności procesów poznawczych;
 • rozwój osobowości;
 • rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;
 • rozwój umiejętności społecznych;
 • rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem;
 • rozwój umiejętności współżycia w grupie;
 • rozwój  indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji;

 

Zadania OREW  obejmują w szczególności:

 • edukację ;
 • rehabilitację;
 • terapię;
 • opiekę;
 • opiekę medyczną;
 • wsparcie  psychiczne  rodzin i podnoszenie ich kompetencji wychowawczych i społecznych;

 

Zadania  OREW  realizowane są w następujących formach  organizacyjnych:

 • wczesne wspomaganie i usprawnianie  rozwoju dziecka;
 • wychowanie przedszkolne;
 • roczne przygotowanie przedszkolne;
 • szkoła podstawowa;
 • gimnazjum;
 • przysposobienie do pracy;
 • zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze;
 • zespołowe formy  działalności artystycznej i sportowej
 • grupowe, wyjazdowe formy edukacji, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji;

 

Do szczególnych zadań OREW należy wspieranie i pomoc rodzinie wychowanka:

 

Rodzinie  zapewniamy :

– wsparcie w rozpoznawaniu , rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb dziecka;

– wsparcie  w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych , w tym trudnych emocjonalnie;

– wsparcie  w sytuacjach losowych  (np. pobyt rodzica szpitalu, wyjazd ) poprzez krótkotrwałe zastępstwo w opiece;

– pomoc  w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie pomocy dziecku i jego rodzinie;

–  tworzenie warunków  na rzecz  integracji  i  poczucia solidarności  z innymi rodzicami  –  prowadzenie Klubu Rodzica;

– organizowanie szkoleń, warsztatów dotyczących edukacji , opieki i wychowania osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną;

– organizowanie zajęć rekreacyjnych , w tym wyjazdowych.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam