Siedziba i Organizacja pracy

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

 STATUT

Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego

Konwencja Praw Dziecka art. 23

„Państwa – Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego psychicznie i fizycznie do szczególnej troski – zwłaszcza do osiągnięcia przez nie jak najwyższego stopnia osobowego rozwoju.”

„Uznając szczególne potrzeby dziecka niepełnosprawnego, pomoc … ma zapewnić aby niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny dostęp do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki rehabilitacyjnej, przygotowania zawodowego oraz możliwości rekreacyjnych realizowany w sposób prowadzący do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego stopnia zintegrowania ze społeczeństwem oraz osobistego rozwoju.”

DEKLARACJA PRAW OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO – ONZ

pkt. 2. „Osoba upośledzona umysłowo ma prawo do odpowiadającej jej potrzebom opieki lekarskiej i usprawniania fizycznego oraz nauki i szkolenia, rehabilitacji i poradnictwa w takim zakresie, aby umożliwić jej maksymalny rozwój posiadanych uzdolnień i potencjalnych możliwości.”


pkt. 4. „Kiedy tylko jest to możliwe, osoba upośledzona umysłowo powinna żyć razem z własną rodziną, względnie z rodziną zastępczą i uczestniczyć w różnych formach życia społecznego. Rodzina, z którą zamieszkuje, powinna otrzymać pomoc.”

 

 

 

§ 1

1.     Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Biskupcu jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu.

2.     Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Biskupcu powołany jest w drodze uchwały Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na pisemny wniosek Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu.

3.     Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy ma siedzibę w Biskupcu przy ul. Gdańskiej nr 1 i filię  miejscową mieszczącą się przy ul. Aleja Róż 3.

4.     Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Biskupcu działa na podstawie:

1)       ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

2)       ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

3)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

4)       ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. Nr 14/2007, poz.89 ze zmianami), jako podstawy do działalności OREW w formie zakładu opieki zdrowotnej(art.2,ust.1 ustawy o zoz);

5)       statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz innych aktów wewnętrznych.

5.        We wszystkich zakresach objętych statutem Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczy w Biskupcu realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a także uchwały jego organów.

 

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    PSOUU – należy przez to rozumieć Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;

2)    PSOUU Koło w Biskupcu – należy przez to rozumieć Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu;

3)    OREW – należy przez to rozumieć Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu;

4)    Zarząd Koła – należy przez to rozumieć Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu;

5)    nauczycielach — należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienionych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

6)    wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci objęte wczesną interwencją, wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowaniem przedszkolnym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujące poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obowiązek szkolny i obowiązek nauki, uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, pacjentów w rozumieniu przepisów o ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i osoby z upośledzeniem umysłowym uczestniczące w innych formach prowadzonych przez OREW;

7)    niepełnosprawności intelektualnej – należy przez to rozumieć upośledzenie umysłowe lub niedorozwój umysłowy;

8)    zespole terapeutycznym – należy przez to rozumieć zespół specjalistów powoływany w danym okresie organizacyjnym przez dyrektora OREW do pracy z konkretnym wychowankiem dla określania, wdrażania, realizacji i ewaluacji indywidualnego programu;

9)    nauczycielu prowadzącym – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora OREW dla każdego wychowanka nauczyciela lub innego specjalistę, który jest odpowiedzialny za koordynację pracy zespołu terapeutycznego w zakresie diagnozy, realizacji oraz ewaluacji indywidualnego programu;

10)księdze wychowanków – należy przez to rozumieć księgę, do której wpisuje się chronologicznie imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia wychowanka, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania wychowanka, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) i adresy ich zamieszkania, datę i miejsce przyjęcia oraz datę i przyczynę skreślenia z księgi wychowanków, a także numer i adres szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie której wychowanek mieszka oraz szkoły przysposobienia do pracy, z którą OREW nawiązał współpracę w celu realizacji tej formy edukacji oraz nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony lub przyjęty po ukończeniu edukacji w OREW;

11)rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych;

12)dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu.

 

§ 3

1.        OREW przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25. roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku.

2.        Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

1)          opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

2)          orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

3)          orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

4)          orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;

5)          skierowanie od lekarza;

6)          decyzję dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których wychowanek mieszka, szkoły przysposobienia do pracy (z którą OREW nawiązał współpracę) zezwalającą na realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

3.     Decyzję o przyjęciu wychowanka do OREW podejmuje dyrektor. Decyzja ma formę pisemną.

4.     Decyzja o przyjęciu do OREW stanowi podstawę wpisu wychowanka do księgi wychowanków.

5.     Dyrektor powiadamia o przyjęciu wychowanka do OREW oraz informuje o spełnianiu przez wychowanka obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum,               w obwodzie której wychowanek mieszka.

6.     Skreślenie wychowanka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z księgi wychowanków następuje z chwilą przekroczenia wieku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki lub na wniosek rodziców.

-w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym skreślenie z księgi wychowanków z powodu przekroczenia wieku uprawniającego do uczestniczenia w zajęciach w OREW następuje z końcem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy wymagany wiek;

– w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim skreślenie z księgi wychowanków z powodu przekroczenia wieku uprawniającego do uczestniczenia w zajęciach OREW następuje z dniem osiągnięcia przez wychowanka 25 roku życia.

7.     Skreślenie wychowanka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z księgi wychowanków może nastąpić w każdym czasie na wniosek rodziców lub jednego z rodziców.

8.     Dyrektor powiadamia pisemnie dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie, której wychowanek mieszka, o jego skreśleniu z księgi wychowanków realizujących w OREW roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 

 

 

§ 4

1.        Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

2.        Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:

1)          poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;

2)          poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu;

3)          poprawa sprawności procesów poznawczych;

4)          rozwój osobowości;

5)          rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;

6)          rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;

7)          rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących;

8)          rozwój umiejętności współżycia w grupie;

9)          rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.

3.     Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są:

1)        wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka;

2)        wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie;

3)        wsparcie rodziny w sytuacjach losowych np. pobyt rodzica w szpitalu, wyjazd na pogrzeb i inne (krótkotrwałe zastępstwo w opiece);

4)        rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem;

5)        wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;

6)        wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSOUU;

7)        stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu samopomocowego rodziców oraz ich aktywności obywatelskiej;

8)        wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego i edukacyjnego oraz opiekuńczego.

 

§ 5

1)         Cele OREW realizowane są poprzez następujące zadania:

1)      organizację wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

2)      realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;

3)      opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującą w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem;

4)      rehabilitację społeczno – zawodową, leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń specjalistycznych.

2)     Cele OREW określone w § 4 ust. 2 są realizowane w następujących formach:

1)      wczesna interwencja;

2)      wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

3)      wychowanie przedszkolne;

4)      roczne przygotowanie przedszkolne;

5)      kształcenie specjalne, w tym przysposobienie do pracy;

6)      zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

3)       Cele OREW w stosunku do rodziny określone w § 4 ust. 3 są realizowane w następujących formach:

1)     warsztaty, wykłady i seminaria;

2)     poradnictwo specjalistyczne;

3)     zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno – rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe;

4)     interwencyjna opieka całodobowa;

5)     spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia.

 

§ 6

1.      W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany i realizowany jest wielodyscyplinarny, indywidualny program zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka, zaleceniami specjalistów oraz podstawą programową kształcenia ogólnego.

2.      W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie  o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych opracowywany i realizowany jest wielodyscyplinarny, indywidualny program rehabilitacyjno – rewalidacyjno – wychowawczo – opiekuńczy zgodny                z rozpoznanymi potrzebami wychowanka  oraz zaleceniami specjalistów.

3.     Programy, o których mowa w ust. 1 i 2:

1)       opracowuje, we współpracy z rodzicami  zespół terapeutyczny;

2)       podlegają ewaluacji oraz modyfikacji w kierunku tworzenia nowych szans rozwojowych i przystosowawczych;

3)       wymagają pisemnej akceptacji rodziców i zatwierdzenia przez dyrektora (z-cę dyrektora) OREW;

4)       w określonym zakresie powinny być współrealizowane przez rodziców w domu;

4.     OREW pracuje zgodnie z programem wychowawczym zatwierdzonym przez Radę Programową obejmującym:

1)       działalność opiekuńczą;

2)       edukację prozdrowotną;

3)       edukację ekologiczną;

4)       edukację prospołeczną;

5)       edukację regionalną;

6)       edukację przez sztukę;

7)       profilaktykę niedostosowania społecznego.

5.     W programie wychowawczym OREW uwzględnia się potencjał poszczególnych wychowanków i ich potrzeby wychowawcze.

6.     OREW w porozumieniu z Zarządem Koła realizuje także inne programy niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w § 4.

 

§ 7

Organami OREW są:

1)          Dyrektor;

2)          Rada Programowa.

 

§ 8

1.    Dyrektora zatrudnia Zarząd Koła.

2.    Obowiązki dyrektora określa Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Biskupcu.

3.    Dyrektor odpowiada za politykę personalną OREW.

4.    Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników OREW.

5.    Dyrektor określa zakres czynności, kompetencji i odpowiedzialności pracowników OREW.

6.    Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1)    organizowanie pracy oraz kierowanie bieżącą działalnością OREW;

2)    organizowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

3)    realizowanie uchwał Zarządu Koła;

4)   nadzór nad realizacją umów w zakresie świadczeń zdrowotnych i innych programów realizowanych przez OREW;

5)   kierowanie pracami Rady Programowej;

6)   realizowanie uchwał Rady Programowej;

7)   zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom oraz pobytu wychowankom OREW;

8)   dbanie o atmosferę twórczej współpracy, równości i wzajemnego szacunku pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami, rodzicami i osobami niepełnosprawnymi;

9)   przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;

10)dobór, podnoszenie kwalifikacji, organizacja i ocena pracy pracowników.

7.    Dyrektor ściśle współpracuje z Zarządem Koła i księgowością w zakresie realizacji zadań statutowych oraz prawidłowej gospodarki finansowej OREW.

8.    Dyrektor składa Zarządowi Koła roczne sprawozdanie z działalności OREW.

9.    Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Programową i Sekcją Rodziców, o której mowa w § 10.

10. Nadzór pedagogiczny w OREW pełni zastępca dyrektora OREW.

 

§ 9

1.    Rada Programowa jest stałym, kolegialnym organem OREW powołanym do wielospecjalistycznego i kompleksowego rozważania, opracowywania i rozstrzygania, w granicach kompetencji, spraw diagnostycznych, programowych, terapeutycznych, wychowawczych, metodycznych i organizacyjnych, z uwzględnieniem podejścia innowacyjnego.

2.    Radę Programową powołuje i kieruje jej działalnością dyrektor.

3.    W skład Rady Programowej wchodzą: nauczyciele, lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy oraz inni specjaliści i osoby powołane do programowania i kompleksowej realizacji oferty OREW.

4.    Szczegółowe zadania Rady Programowej określa Regulamin działalności Rady Programowej opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez Zarząd Koła.

5.    Rada Programowa może zapraszać na zebrania inne osoby niezbędne do wypełniania swoich zadań, w tym ekspertów zewnętrznych.

 

§ 10

1.        Rodzice wychowanków OREW tworzą Sekcję Rodziców.

2.        Sekcja Rodziców wybiera spośród siebie trzyosobową Grupę Koordynacyjną, która ściśle współpracuje z dyrektorem oraz z wydelegowanym do tego celu członkiem Zarządu Koła.

3.        Sekcja Rodziców, poprzez Grupę Koordynacyjną, ma prawo zgłaszać dyrektorowi bądź zastępcy dyrektora oraz wydelegowanemu członkowi Zarządu Koła problemy wynikające z działalności OREW, występować z inicjatywami ulepszania jego działań, wzbogacania programu, rozwoju OREW oraz rozwoju programu całego PSOUU Koło w Biskupcu.

4.        Zarząd Koła i dyrektor rozpatrują wnioski zgłaszane przez Sekcję Rodziców za pośrednictwem Grupy Koordynacyjnej.

5.        Zakres działalności Sekcji Rodziców określa Regulamin Sekcji Rodziców zatwierdzony przez Zarząd Koła.

 

§ 11

1.           OREW funkcjonuje nie mniej niż 9 godzin dziennie we wszystkie dni robocze, zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

2.           Decyzję o przerwie w  działalności  OREW na wniosek dyrektora skonsultowany          z Sekcją Rodziców podejmuje Zarząd Koła.

3.           W okresie przerwy, o której mowa w ust. 2, OREW może organizować zajęcia stanowiące rozszerzenie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i rekreacyjnej za zgodą Zarządu Koła.

4.          Cele określone w § 5. realizowane są w następujących formach organizacyjnych:

1)     grupach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wczesnej interwencji;

2)     w formie indywidualnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji;

3)     zespołach wychowania przedszkolnego;

4)      zespołach edukacyjno-terapeutycznych;

5)     zespołach rewalidacyjno – wychowawczych ;

6)     indywidualnych zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych;

7)     indywidualnych i grupowych zajęciach rehabilitacyjnych;

8)     zespołowych formach aktywności ekspresyjnej i rekreacyjnej;

9)      innych formach rehabilitacji społecznej, w tym wyjazdowych.

5.     Komórkami organizacyjnymi do realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej są:

1)     ośrodek rehabilitacji dziennej;

2)      ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci;

3)      poradnia rehabilitacyjna;

4)     poradnia rehabilitacyjna dla dzieci;

5)      poradnia zdrowia psychicznego;

6)     poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży;

7)      poradnia psychologiczna;

8)     poradnia psychologiczna dla dzieci;

9)     poradnia neurologiczna;

10)  poradnia neurologiczna dla dzieci;

11)  poradnia logopedyczna;

12)  poradnia logopedyczna dla dzieci;

6.          OREW zobowiązany jest do twórczego poszukiwania innych form, zwłaszcza terapii, edukacji, rekreacji i integrującego włączania wychowanków w życie środowiska, poza siedzibą, w społeczności lokalnej, z wykorzystaniem ogólnodostępnych zasobów społecznych, zwłaszcza przeznaczonych dla grup rówieśniczych.

7.      OREW prowadzi bibliotekę, której zasoby udostępniane są wychowankom oraz innym osobom z niepełnosprawnością intelektualną niebędącym wychowankami, rodzicom, pracownikom i innym zainteresowanym, na warunkach określonych przez Zarząd Koła.

8.      Biblioteka gromadzi również wydawnictwa w tekście łatwym do czytania.

9.      OREW propaguje czytelnictwo wydawnictw PSOUU, zwłaszcza czasopisma „Społeczeństwo dla Wszystkich”.

10.        OREW prowadzi wypożyczalnię pomocy terapeutycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i innego, których zasoby udostępniane są w pierwszej kolejności wychowankom oraz innym osobom z niepełnosprawnością intelektualną niebędącym wychowankami, rodzicom, pracownikom i innym zainteresowanym, na warunkach określonych przez Zarząd Koła.

11.        OREW umożliwia przeprowadzenie praktyk zawodowych, badań, zbieranie materiałów do prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych, doktorskich lub innych w zakresie prowadzonej działalności, studentom szkół wyższych, na warunkach określonych przez Zarząd Koła.

 

§ 12

1.          Działalność OREW jest dokumentowana zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.        Dokumentacja OREW obejmuje:

1)     arkusz organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Koła;

2)     księgę wychowanków;

3)     ramowe plany nauczania na poszczególne etapy edukacyjne;

4)     indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne;

5)     program wychowawczy;

6)     tygodniowe rozkłady zajęć zespołów oraz zajęć indywidualnych;

7)     miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej dla zespołów;

8)     protokoły posiedzeń Rady Programowej;

9)     dokumentację pracy zespołów terapeutycznych;

10)  rejestr wymiaru usług medycznych świadczonych wychowankom;

11)  indywidualną dokumentację wychowanków określoną w §12 ust.3;

12)  dzienniki zajęć zespołów i specjalistów;

13)  wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

14)  dokumentację dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli;

15)   plany i programy wewnętrznego doskonalenia pracowników;

16)   dokumentację personalną i inną zgodnie z odrębnymi przepisami;

17)   dokumentację medyczną zgodnie z odrębnymi przepisami;

18)   sprawozdawczość, w tym statystyczną, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      OREW zobowiązany jest do dokumentowania i archiwizowania pobytu wychowanka poprzez gromadzenie materiałów dokumentujących:

1)          podstawę przyjęcia wychowanka do OREW:

a.     pisemny wniosek rodziców (rodzica) lub prawnych opiekunów o przyjęcie do OREW

b.     informację o dotychczasowym przebiegu realizowania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

c.     decyzję administracyjną dyrektora szkoły macierzystej o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkoła macierzystą.

d.     opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub

e.     orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub

f.      orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

g.     orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

h.     skierowanie od lekarza (zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ), które jest wymagane w przypadku korzystania ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej.

2)          diagnozę w formie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania wychowanka,

           opartej na diagnozie logopedycznej, diagnozie psychologicznej, medycznej,

           fizjoterapeutycznej, arkuszach obserwacji oraz dokumentacji multimedialnej.

3)          indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju lub

4)          indywidualny program rewalidacyjno-wychowawczy lub

5)          indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (określony w §6 ust. 1)

6)          ocenę postępów w realizacji indywidualnego programu:

a.     wczesnego wspomagania rozwoju lub

b.     rewalidacyjno-wychowawczego lub

c.     edukacyjno-terapeutycznego

7)          ewaluację indywidualnych programów:

a.     wczesnego wspomagania rozwoju lub

b.     rewalidacyjno-wychowawczego lub

c.     edukacyjno-terapeutycznego

8)          inne wynikające z funkcjonowania i potrzeb placówki w tym:

a.     oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

b.     zgodę rodziców/opiekunów prawnych/dorosłych osób z niepełnosprawnością  intelektualną na używanie ich wizerunku

c.     niezbędne dane o sytuacji bytowej i rodzinnej wychowanka

d.     plany i programy działań w zakresie współpracy z rodziną

e.     niezbędną dokumentację zdrowotną wynikającą z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznego porządku prawnego

4.     Za prawidłowe dokumentowanie procesu edukacji i rehabilitacji, terapii i opieki nad wychowankiem odpowiada nauczyciel prowadzący.

 

 

§ 13

1.     W pracy z wychowankami pracownicy OREW kierują się następującymi zasadami:

1)      szacunku dla wychowanka;

2)      dbałości o jego dobre samopoczucie;

3)     skoordynowanego, kompleksowego, wielodyscyplinarnego, intensywnego oddziaływania rehabilitacyjno – terapeutyczno – rewalidacyjno – edukacyjno- wychowawczego;

4)     pozytywnego programowania indywidualnego we wszystkich sferach rozwoju wychowanka;

5)      wyzwalania i wykorzystywania potencjału wychowawczego grupy rówieśniczej;

6)     ciągłości oddziaływań z uwzględnieniem ewaluacji oraz dostosowania zadań i form do stanu i wieku wychowanków.

2.     We współpracy z rodziną pracownicy OREW kierują się następującymi zasadami:

1)  wspierania psychicznego;

2)  dążenia do zaakceptowania przez rodziców sytuacji dziecka i własnej, zrozumienia jego potrzeb oraz zasad pracy z dzieckiem;

3)  pomocy w rozwiązywaniu problemów życia rodziny jako całości i poszczególnych jej członków, jeżeli trudności mają związek z wychowankiem;

4)  wzmacniania gotowości i umiejętności radzenia sobie bez pomocy tam, gdzie jest to możliwe;

5)  samopomocowego i solidarnościowego zaangażowania w życie społeczności OREW oraz PSOUU Koło w Biskupcu;

6)  szacunku i empatii oraz partnerskiej współodpowiedzialności w zakresie realizacji  procesu rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczego wychowanka na terenie OREW i jego kontynuacji poza placówką.

3.        Wychowanek OREW ma prawo do:

1)          godnego traktowania, a zwłaszcza: ochrony przed poniżaniem, zachowania intymności w odpowiednich sytuacjach, traktowania stosownego do wieku itp.;

2)          przestrzegania wobec niego zasad zdrowia psychicznego, w tym: dbania o dobre samopoczucie, możliwość osiągania sukcesów, ochrony przed lękiem, itp.;

3)          ochrony przed jakimkolwiek zagrożeniem fizycznym i psychicznym, w tym molestowaniem i wykorzystywaniem seksualnym;

4)          do korzystania z profesjonalnie przygotowanego, kompleksowego, wielodyscyplinarnego programu pomocy i do jego ciągłej, równie profesjonalnej realizacji;

5)          uczestnictwa w zbiorowych formach życia OREW i społeczności lokalnej;

6)          zgłaszania wniosków i skarg oraz wyrażania swoich opinii i niezadowolenia;

7)          zaopatrzenia w sprzęty, materiały i pomoce do zajęć oraz środki pomocnicze umożliwiające mu aktywne, stosowne do możliwości uczestnictwo w różnych formach działalności placówki;

8)          ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4.          Wychowanek OREW, w miarę swych możliwości, powinien:

1)          systematycznie uczęszczać na zajęcia;

2)          aktywnie uczestniczyć w realizowaniu – dostosowanego do jego potrzeb kompleksowego, wielodyscyplinarnego programu;

3)          przestrzegać zasad współżycia społecznego.

 

§ 14

1.        W OREW zatrudnieni są pracownicy merytoryczni i obsługi w zależności od przyjętego do realizacji programu, zgodnie z Opisem stanowisk pracy w Ośrodku – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu.

2.        Zasady zatrudniania, kwalifikacje, warunki pracy i płacy oraz prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin Pracy i Wynagradzania Pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu.

3.        Pracownicy OREW obowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i etyką zawodową.

 

 

 

§ 15

Nadzór nad OREW sprawują:

1)    w zakresie organizacyjnym, finansowym i administracyjnym – Zarząd Koła PSOUU  w Biskupcu;

2)    w zakresie nadzoru pedagogicznego – właściwy miejscowo Kurator Oświaty;

3)    w zakresie nadzoru medycznego – Zarząd Koła PSOUU Koło w Biskupcu;

4)    w zakresie spełniania wymogów dotyczących niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej – Zarząd Koła PSOUU Koło w Biskupcu.

 

§ 16

Środki na działalność OREW pochodzą z:

1)    dotacji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego – na działalność oświatową w ramach części oświatowej subwencji ogólnej,

2)    kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia;

3)    innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 pozyskanych przez PSOUU Koło w Biskupcu,             w tym dotacji i darowizn.

§ 17

1.        Sprawy organizacyjne i inne nieuwzględnione w niniejszym Statucie, a określające cechy, zasady i porządek funkcjonowania, są ujęte w regulaminie  OREW i w regulaminie porządkowym zoz. Dotyczy to zwłaszcza określenia obszaru działania, dni i godzin funkcjonowania, zasad korzystania, sposobu zgłaszania skarg, wniosków i innych.

2.        Regulamin OREW opracowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia Zarządowi Koła.

3.        Propozycje zmian w niniejszym Statucie i w regulaminie OREW przygotowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia przez Zarząd Koła.

 

Ramowy Statut Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przyjęto Uchwałą Zarządu Głównego Nr 107 z dnia 30 grudnia 2009 r.                     

 

 

Statut OREW w Biskupcu przyjęto uchwałą Zarządu Koła nr 1
z dnia 28.01.2010 r, i obowiązuje od dnia 31.01.2010 r.

 

Zarząd Koła PSOUU  w Biskupcu

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam