Ochrona danych osobowych

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – PSONI w Biskupcu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Panią Natalię Nowak, a także Zastępcę IOD – Panią Annę Smolińską, z którymi kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@posnibiskupiec.pl.

 

Administrator danych osobowych

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu,

adres: ul. Gdańska 1, 11 -300  Biskupiec, nr. tel.: (89) 506 50 60, email: kontakt@psonibiskupiec.pl, (dalej: Stowarzyszenie) prowadzące:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (ul. Żółkiewskiego 17, 11-300 Biskupiec),
 • Warsztat Terapii Zajęciowej (ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec),
 • Zakład Aktywności Zawodowej (ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec),
 • Obiekt Rehabilitacyjno-Mieszkalny (Aleja Róż 3, 11-300 Biskupiec),
 • Mieszkanie Chronione (ul. Armii Krajowej 4/1, 11-300 Biskupiec).

 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

 1. Prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem wyżej wymienionych placówek

W przypadku korzystania w z usług prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujący sposób dla danej placówki:

 

 1. Realizacji zamówień oraz zawierania umów

W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych lub składania zamówień na usługi/prace ZAZ Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz następnie w celu jej wykonania i rozliczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*. Podanie żądanych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji usług. Zgromadzone dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Wysyłki newslettera

Podając swój adres e-mail do wysyłki newslettera wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie informacji o działaniach, nowościach i aktualnościach Stowarzyszenia. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania przez Państwa zgody lub do momentu zaprzestania przez Stowarzyszenie wysyłki newslettera.

 

 1. Prowadzenia korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej poprzez e-mail

W przypadku gdy są Państwo naszymi Klientami i wysyłają nam Państwo korespondencję za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, przetwarzamy dane w celu realizacji zawartej umowy.

Dane z korespondencji, która nie wynika z zawartych umów, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania lub przedstawienia oferty. W tym wypadku prowadzenie korespondencji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do zapewnienia jej ciągłości, jednak nie dłużej niż 6 lat.

 

 1. Kontaktu telefonicznego

W przypadku kontaktu drogą telefoniczną przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu, w jakim Państwo zwracają się do nas oraz w zakresie jaki jest niezbędny do rozwiązania danej sprawy. Podanie danych nie jest w tym przypadku obowiązkowe, aczkolwiek ułatwi nam komunikację.

 

 1. Realizacji umowy darowizny
 2. w przypadku zlecenia realizacji przelewu na konto bankowe lub wpłaty na konto bankowe przy użyciu karty płatniczej dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru rachunku bankowego, a także w zakresie adresu e-mail, przetwarzane będą w celu realizacji umowy darowizny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Stowarzyszeniu wynikających m.in. z przepisów rachunkowych, dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. w zakresie adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego w celu przesłania podziękowania za udzielone wsparcie oraz nawiązania relacji z darczyńcami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby przekazać Stowarzyszeniu darowiznę. Dane osobowe w przypadku punktu a) i b) będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów rachunkowych. Natomiast podanie adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego, o których mowa w punkcie c) jest dobrowolne i nie jest konieczne do przekazania Stowarzyszeniu darowizny. Dane w zakresie adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego zostaną usunięte po przesłaniu Państwu podziękowań.

 

 1. Przesłania podziękowań podatnikom przekazującym 1% podatku

W przypadku przekazania Stowarzyszeniu 1% podatku i wyrażenia zgody w zeznaniu podatkowym na przekazanie określonych danych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, kwota przekazanego podatku, a także ewentualnie numer telefonu oraz adres e-mail, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  w celu przesłania Państwu podziękowań, co jest prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe zostaną usunięte po przesłaniu Państwu podziękowań.

 

 1. Umieszczania informacji na publicznych kontach na portalu społecznościowym Facebook

Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia jest prowadzenie kont fanpage na portalu społecznościowym Facebook:

W przypadku korzystania z tego serwisu, umieszczania na nim postów i komentarzy oraz korzystania z udostępnionego na serwisie Facebook komunikatora Messenger, informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w krajach mogących nie zapewnić dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych, np. w USA lub innych krajach, w których serwisy mają swoje serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez służby bezpieczeństwa innych krajów (np.: NSA, FBI, CIA) a właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych osobowych przez te służby.

 

 1. Prowadzenia księgowości

W ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub innego dowodu księgowego,  w tym w związku z rozliczaniem zawartych umów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu, czyli art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących prawa podatkowego.

 

 1. Prowadzenia monitoringu wizyjnego

Stowarzyszenie prowadzi monitoring wizyjny należących do niego budynków oraz terenów i przetwarza dane osobowe jako swój prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników i ochrony mienia. Monitoring wizyjny prowadzony jest za pomocą środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu, z wyłączeniem możliwości nagrywania dźwięku. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym zostały oznakowane w odpowiedni sposób. Monitoring prowadzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a nagrania są przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od daty nagrania. Jeżeli nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w sprawie, to przechowywane będą do czasu zakończenia prawomocnego postępowania.

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody Stowarzyszenie informuje, że udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać:

 1. wysyłając na adres: kontakt@psonibiskupiec.pl wiadomość e-mail z takim żądaniem,
 2. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu Stowarzyszenia, takim jak:

 1. osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze Stowarzyszeniem,
 2. osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
 3. dostawcom wykorzystywanych oprogramowań, w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,
 4. podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej,
 5. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

 

Prawa właścicieli danych osobowych

W związku z przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania, uaktualniania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach dozwolonych przepisami prawa,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w uzasadnionych przypadkach,
 6. przeniesienia danych, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych lub w celu wykonania umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem pod adresem e-mail: kontakt@psonibiskupiec.pl lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie.

W przypadku żądania dostępu do danych z monitoringu niezbędne będzie podanie informacji pozwalających na odnalezienie właściwego czasu, miejsca zapisu oraz wskazanie wizerunku osoby w celu potwierdzenia tożsamości.

W związku z przetwarzaniem posiadają Państwo również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam