Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

– Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

 

Administrator danych osobowych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, adres: ul. Gdańska 1, 11 -300  Biskupiec, nr. tel.: (89) 506 50 60, e-mail: kontakt@psonibiskupiec.pl, prowadzące Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (dalej: OREW) w Biskupcu przy ul. Żółkiewskiego 17 (dalej: Stowarzyszenie).

 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą m.in.:

 1. w celu rejestracji pacjentów do specjalisty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z czasem określonym w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. w celu udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z ustawą o działalności leczniczej.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z czasem określonym w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. w celu rozpatrzenia podania o przyjęcie do OREW w celu realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą lub przyjęcia na zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby złożyć podanie o przyjęcie do OREW, a następnie w celu przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli dziecko/wychowanek zostanie przyjęty do OREW to podanie zawierające dane osobowe zostanie włączone do dokumentacji dziecka/wychowanka i dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji obowiązku szkolnego lub przez czas korzystania z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, a następnie zgodnie z czasem przechowywania dokumentacji wychowanków – 50 lat. Natomiast gdy podanie zostanie rozpatrzone negatywnie, to podanie zawierające dane osobowe będzie przechowywane przez rok, a następnie zostanie usunięte.
 2. w celu realizacji, dokumentacji i rozliczenia zajęć realizowanych poza szkołą lub zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Dane osobowe przetwarzane będą m.in. w związku z realizacją ustawy – Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także ustawy o działalności leczniczej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji przez wychowana obowiązku szkolnego lub przez czas realizacji zajęć WWR oraz zgodnie z czasem określonym w art. 29 ust. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz zgodnie z czasem archiwizacji przyjętym w placówce.

 1. w celu dobrowolnego ubezpieczenia wychowanków OREW lub obowiązkowego ubezpieczenia w przypadku organizacji wycieczek i imprez zagranicznych. Dane osobowe w ubezpieczeniu dobrowolnym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu realizacji umowy, natomiast w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, co jest obowiązkiem prawnym OREW. Dane przechowywane będą przez czas trwania umowy oraz w przypadku korzystania z ubezpieczenia przez czas wymagany w celach dowodowych.
 2. w celu prowadzenia dokumentacji wyjazdów i wycieczek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO zgodnie z regulaminem wycieczki. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji wycieczki, przez czas trwania wycieczki, a następnie przez 10 lat od zakończenia.
 3. w celu publikacji wizerunku na stronie www oraz portalach społecznościowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody. Wizerunek osób będzie publikowany w celach dokumentacyjnych i informacyjnych z organizowanych zajęć lub wydarzeń.

Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 1. w celu organizacji transportu wychowanków na zajęcia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym OREW.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji transportu oraz rozliczenia środków na dowóz finansowanych przez gminę. Harmonogramy/listy dowozu zawierające dane osobowe wychowanków będą przechowywane z umowami zawartymi z gminami na zwrot środków na dowóz.

 1. w celu udostępnienia dokumentacji medycznej i odbierania oświadczeń o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, co jest obowiązkiem prawnym OREW zgodnie z art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Regulaminem organizacyjnym podmiotu leczniczego PSONI w Biskupcu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. w celu prowadzenia dokumentacji tj. księgi rachunkowe i dokumentacja podatkowa, do których prowadzenia placówka jest zobowiązana ustawą o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa, w szczególności określonymi w ustawie o rachunkowości.

 1. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec OREW, co jest prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

 1. w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i oraz ochronę mienia, co jest prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty nagrania, lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w którym nagrania obrazu mogą stanowić dowód lub stanowią dowód w danym postępowaniu.

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu Stowarzyszenia, takim jak:

 1. dostawcom wykorzystywanych oprogramowań, w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,
 2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej,
 3. Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
 4. podmiotom publicznym w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

 

Prawa przysługujące właścicielom danych

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach dozwolonych przepisami prawa,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w uzasadnionych przypadkach,
 6. przeniesienia danych, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych lub w celu wykonania umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem osobiście lub korespondencyjnie (w tym mailowo). Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo  do weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie.

W związku z przetwarzaniem posiadają Państwo również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@psonibiskupiec.pl lub na wskazany wyżej adres Stowarzyszenia.

 

 

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam