Droga do samodzielności

Projekt Droga do samodzielności to nowe działanie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu aktywizujące społecznie i zawodowo jedną z najbardziej wykluczonych zawodowo grup na otwartym rynku pracy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

W ciągu trzech lat 36 osób z upośledzeniem umysłowym otrzyma kompleksowe wsparcie pozwalające na wzrost umiejętności zawodowych, poprawę samodzielności i pewności siebie, a także pomoc w określeniu szans i kierunków rozwoju zawodowego.

Projekt łączy w sobie standardowe działania doradcze i aktywizujące zawodowo z treningami mieszkaniowymi – całodobowym pobytem osób niepełnosprawnych intelektualnie w Obiekcie Rehabilitacyjno – Mieszkalnym. Każdy z uczestników projektu bierze udział w dziesięciu tygodniowych zjazdach, podczas których uczy się samodzielności, wykonywania prac porządkowych, ogrodniczych i kuchennych, a także integruje ze społecznością lokalną. Osoby niepełnosprawne otrzymują szansę nabycia pierwszych doświadczeń zawodowych odbywając praktyki zawodowe w Biskupieckich zakładach pracy.

Na wszystkich etapach projektu osoby niepełnosprawne wspierane są przez asystentów, którzy pomagają im w podejmowaniu kolejnych wyzwań i motywują do nabywania zawodowych umiejętności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Zobacz stronę projektu:  http://tezmogepracowac.pl/drogadosamodzielnosci/

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam