Program wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

 

Realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON

logo_warmia i mazury_rotlogo_PFRON_2011_r

Projekt ma na celu aktywizację i integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz udzielenie specjalistycznego wsparcia rodzinom osób z upośledzeniem umysłowym. Zakłada on realizację trzech działań, kompleksowo wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną:

 • Klubu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,

cykl 21 spotkań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach, których zostaną zorganizowane zajęcia teatralno-artystyczne oraz działania pozwalające na wzmocnienie kontaktów osób niepełnosprawnych intelektualnie ze społecznością lokalną oraz zwiększenie aktywności tych osób w życiu społeczności lokalnej, m.in. wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, dokonywanie zaplanowanych zakupów, wyjazd do kina/teatru;

 • treningów mieszkaniowych

organizacja 8 treningów mieszkaniowych realizowanych podczas weekendów. W każdym treningu udział będzie brało średnio 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które będą realizowały zadania przy wsparciu asystentów. W celu nauki samodzielności beneficjenci projektu samodzielnie będą wykonywać czynności dnia codziennego, kładąc szczególny nacisk na dbanie o higienę osobistą, samodzielne ubieranie się oraz przygotowywanie prostych posiłków. Beneficjenci w celu treningu ekonomicznego samodzielnie (przy wsparciu opiekuna) będą dokonywać zakupów. W celu aktywizacji społecznej zostały zorganizowane wyjścia do kawiarni i restauracji podczas, których beneficjenci będą samodzielnie dokonywać wyboru potraw oraz opłacać rachunki;

 • warsztatów skierowanych do rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną,

realizacja cyklu 6 warsztatów (trwających po 3 godziny), z których łącznie skorzysta min. 30 rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty te mają na celu uzyskanie specjalistycznego wsparcia przez rodziców i opiekunów. Zakres tematyczny został określony na etapie ewaluacji wstępnej (rodzice wybrali zaproponowane tematy warsztatów zgodnie z potrzebami). Warsztaty poprowadzą specjaliści posiadający odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.

Spotkania te mają na celu:

 • nabycie przez rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną wiedzy związanej z pozyskiwaniem funduszy na rehabilitację dziecka oraz możliwościami korzystania z ulg i dofinansowań,
 • skorzystanie z możliwości uzyskania profesjonalnego wsparcia psychologicznego,
 • nabycie umiejętności związanych ze skutecznym radzeniem sobie z nagromadzonym stresem.

Ponadto warsztaty te spowodują integrację środowiska rodzin osób z upośledzeniem umysłowym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością.

 

Terminy spotkań:

 • Warsztaty z zakresu edukacji prozdrowotnej: 1 spotkanie po 3 godziny (25.10.2013 r.).
 • Warsztaty z zakresu poradnictwa psychologicznego: 2 spotkania po 3 godz. (29.10.2013 r., 05.11.2013 r.).
 • Warsztaty z zakresu poradnictwa społeczno-prawnego: 2 spotkania po 3 godz. (22.11.2013 r., 26.11.2013 r.).
 • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego – 1 spotkanie po 3 godziny (grudzień 2013r.).

 

Zakres tematyczny:

 • Profilaktyka chorób układu krążenia.
 • Techniki skutecznego radzenia sobie z nagromadzonym stresem.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Udzielenie wsparcia psychologicznego Rodzicom i Opiekunom Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 • Sporządzanie wniosków oraz pism do instytucji udzielających wsparcia osobom z niepełnosprawnością, odwołań od decyzji Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i od decyzji ZUSu;
 • Problematyka ubezwłasnowolnienia dziecka/osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego – perspektywa zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Realizacja projektu trwa od lipca 2013 r. do grudnia 2013 r. W rezultacie obejmie on swoimi działaniami 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku 15 – 50 lat oraz 30 rodziców i opiekunów osób
z niepełnosprawnością intelektualną z terenu następujących gmin: Biskupiec, Dźwierzuty, Bisztynek, Sorkwity, Reszel, Kolno, Jeziorany, Barczewo. Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób ciągły w trakcie realizacji zadania. 

Dokumenty do projektu: 

regulamin rekrutacyjny projektu – PROGRAM…

Formularz zgłoszeniowy – RODZICE

Formularz zgłoszeniowy – ONI

 

EWALUACJA PROJEKTU PROGRAM WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ICH RODZIN

 

                W okresie 01.07.2013 r. – 31.12.2013 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu zrealizowało projekt „Program wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin” – przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON.

                W ramach projektu odbyły się:

1  Klub Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

21 spotkań Klubu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną podczas, których odbyły się zajęcia teatralno-artystyczne, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej (na pocztę, do biblioteki), wyjścia do restauracji, warsztaty artystyczne prowadzone przez Stowarzyszenie ProCultura oraz wyjazd do kina. W spotkaniach Klubu ONI przez cały okres realizacji projektu wzięło udział 23 Beneficjentów.

2  Treningi mieszkaniowe

8 pobytów mieszkaniowych weekendowych w ramach, których wsparciem zostało objętych 48 Beneficjentów (w tym 11 osób po dwa razy uczestniczyło w treningach). Podczas treningów kładziono szczególny nacisk na naukę samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego (dbanie o higienę osobistą, samodzielne ubieranie się, przygotowywanie prostych posiłków) oraz na trening ekonomiczny. Ponadto Beneficjenci uczestniczyli w wyjściach do restauracji i kawiarni. Treningi realizowano w Obiekcie Rehabilitacyjno-Mieszkalnym.

3  Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cykl 6 warsztatów dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, w których udział wzięły 53 osoby (w tym 32 Beneficjentów uczestniczyło min. raz w warsztatach). Zakres tematyczny:

–        Edukacja prozdrowotna – Profilaktyka chorób układu krążenia.

–        Poradnictwo psychologiczne – Techniki radzenia sobie ze stresem.

–        Poradnictwo psychologiczne – Komunikacja.

–        Poradnictwo społeczno-prawne – Tworzenie wniosków oraz pism urzędowych.

–        Poradnictwo społeczno-prawne – Ubezwłasnowolnienie.

–        Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam