Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, adres: ul. Gdańska 1, 11 -300  Biskupiec, nr. tel.: (89) 506 50 60, email: kontakt@psonibiskupiec.pl prowadzące: Warsztat Terapii Zajęciowej (dalej: Stowarzyszenie).

 

PODSTAWA PRAWNA, CEL PRZETWARZANIA, CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 

 • Realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa oraz zadań statutowych w szczególności:
 1. rekrutacji uczestników,
 2. ustalenia i prowadzenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii (dalej: Program),
 3. dokonywania okresowej i kompleksowej oceny realizacji Programu,
 4. kierowania na praktyki zawodowe (głównie do prowadzonego przez Stowarzyszenie Zakładu Aktywności Zawodowej ale również do innych pracodawców),
 5. prowadzenia treningu ekonomicznego,
 6. prowadzenia karty współpracy z rodzicami i opiekunami,

głównie na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w WTZ. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat lub wymagany przepisami prawa, liczony od momentu zakończenia udziału w warsztatach, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

 

 • Prowadzenia dzienników zajęć

W ramach czynności polegających na udokumentowaniu przeprowadzanych zajęć, prowadzeniu list obecności oraz monitorowaniu ogólnej frekwencji prowadzone są dzienniki zajęć. W tym przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych będzie prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat lub wymagany przepisami prawa, liczony od momentu zakończenia udziału w warsztatach, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

 

 • Udokumentowania organizowanych wyjazdów i wycieczek

W ramach czynności związanych z organizacją wyjazdów i wycieczek Stowarzyszenie prowadzi ich dokumentację.

Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe uczestników wycieczek będą przechowywane przez czas trwania wycieczki  a następnie przez rok czasu liczony od dnia, w którym organizowana była wycieczka.

 

 • Publikacji danych osobowych na stronie www oraz portalach społecznościowych

W celach dokumentacyjnych i informacyjnych Stowarzyszenie publikuje informacje z organizowanych zajęć lub wydarzeń oraz dane osobowe, w tym wizerunek osób z nich korzystających. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie przez Państwa zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak zdjęcia i filmy opublikowane przed jej wycofaniem nie muszą być usuwane. Dane będą przetwarzane do momentu ich usunięcia lub do czasu wycofania zgody.

 

 • Organizacji transportu uczestników na zajęcia

Dane osobowe przetwarzane będą jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z Regulaminem WTZ. Dane będą przechowywane przez czas organizacji transportu, a następnie zarchiwizowane z umowami zawieranymi o zwrot środków na dowóz.

 

 • Prowadzenia dokumentacji tj. księgi rachunkowe i dokumentacja podatkowa

W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu, określonego m.in. ustawą o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa, w szczególności określonymi w ustawie o rachunkowości.

 

 

 

 • Prowadzenia monitoringu wizyjnego

Stowarzyszenie jako swój prawnie uzasadniony interes, w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich pracowników i ochrony mienia prowadzi monitoring wizyjny budynków oraz terenów do nich należących. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w którym nagrania obrazu stanowią dowód lub mogą taki dowód stanowić.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Stowarzyszenia, takim jak:

 • operator pocztowy – Poczta Polska,
 • dostawcy systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
 • a także podmioty publiczne – np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

W zakresie realizacji Programu WTZ współpracuje z placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury, organizacjami pozarządowymi oraz właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz specjalnej, którym również mogą być ujawnione dane osobowe.

Każdorazowo ujawnianie danych realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach dozwolonych przepisami prawa,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w uzasadnionych przypadkach,
 6. przeniesienia danych, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych lub w celu wykonania umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem pod adresem e-mail: kontakt@psonibiskupiec.pl lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie.

W związku z przetwarzaniem posiadają Państwo również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@psonibiskupiec.pl, pisemnie na wskazany wyżej adres Stowarzyszenia, WTZ lub bezpośrednio do Państwa opiekuna.

 

 

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam