Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

– Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

 

Administrator danych osobowych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, adres: ul. Gdańska 1, 11 -300  Biskupiec, nr. tel.: (89) 506 50 60, e-mail: kontakt@psonibiskupiec.pl, prowadzące Zakład Aktywności Zawodowej (dalej: ZAZ) w Biskupcu przy ul. Żółkiewskiego 17 (dalej: Stowarzyszenie).

 

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika w ZAZ

Dane będą przetwarzane w szczególności na podstawie Kodeksu pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz innych przepisów regulujących stosunek pomiędzy Pracodawcą i Pracownikiem oraz metod prowadzenia dokumentacji w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie uprawnień Pracownika.

Czas przetwarzania danych został określony w przepisach prawa i wynosi 10 lat od momentu zakończenia stosunku pracy, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

 1. prowadzenia indywidualnej dokumentacji niepełnosprawnego pracownika ZAZ

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*, czyli przetwarzanie danych jest obowiązkiem prawnym ZAZ oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, czyli przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków przez ZAZ.

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa – 10 lat od momentu zakończenia stosunku pracy, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

 1. korzystania z Zakładowego Funduszu Aktywności

Dane osobowe będą przetwarzane aby korzystać ze środków funduszu w celach tj. szkolenia, dokształcenia, przekwalifikowania lub zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, co jest obowiązkiem prawnym ZAZ oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, czyli przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków przez ZAZ.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat zgodnie z prowadzoną dokumentacją niepełnosprawnego pracownika.

 1. realizacji usług oferowanych przez ZAZ

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a następnie w celach rachunkowych oraz przez czas do wniesienia ewentualnych roszczeń z umowy.

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu Stowarzyszenia, takim jak:

 1. dostawcom wykorzystywanych oprogramowań, w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,
 2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej,
 3. bankom w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń,
 4. Urzędowi Pracy Powiatu Olsztyńskiego,
 5. Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON,
 6. innym podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

 

Prawa przysługujące właścicielom danych

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach dozwolonych przepisami prawa,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w uzasadnionych przypadkach,
 6. przeniesienia danych, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych lub w celu wykonania umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem osobiście lub korespondencyjnie (w tym mailowo). Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo  do weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie.

W związku z przetwarzaniem posiadają Państwo również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@psonibiskupiec.pl lub na wskazany wyżej adres Stowarzyszenia.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam